en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

Aktualności

2015-03-11

Prezydent podpisał ustawę o OZE

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dzisiaj ustawę o odnawialnych źródłach energii. Nie potwierdziły się więc obawy, które pojawiały w ostatnich dniach na rynku OZE jakoby ustawie groziło skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 20 lutego br. Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o OZE odrzucając, wbrew rządowi i Platformie Obywatelskiej, poprawki Senatu dotyczące wsparcia dla mikroinstalacji i uchwalając ostatecznie wsparcie dla prosumentów w postaci systemu taryf gwarantowanych wpisanego do ustawy w ramach tzw. poprawki Bramory.

Tuż po przegranym głosowaniu w parlamencie Platforma Obywatelska wskazała na jej zdaniem możliwą niezgodność tzw. poprawki prosumenckiej z zasadami pomocy publicznej. Szef klubu PO Rafał Grupiński zagroził nawet skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dlatego wśród zwolenników energetyki prosumenckiej pojawiły się obawy o to, czy prezydent ustawę podpisze.

W tym tygodniu prezydencki minister Olgierd Dziekoński zapewnił jednak, że Kancelaria Prezydenta popiera rozwój energetyki prosumenckiej, czym zasygnalizował, że prezydent podpiszę ustawę wbrew obiekcjom rządu i PO.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część przepisów, m.in. dotyczących nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii uregulowanego w Rozdziale 4 ustawy, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

gramwzielone.pl

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP na temat ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Celem ustawy z dnia  20 lutego o odnawialnych źródłach energii (zwanej dalej ustawą o odnawialnych źródłach energii lub ustawą o OZE) jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyłby wyłącznie szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Przyrost liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnego źródła energii przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.

W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego,  określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeł energii.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

źródło: Kancelaria Prezydenta RP

 


2015-02-24

Aktualna treść ustawy o OZE

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano treść ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji zawierającej zmiany przyjęte przez posłów w piątek 20 lutego br.

Po piątkowych głosowaniach marszałek Sejmu ma przekazać ustawę o OZE prezydentowi, który będzie mieć na jej podpisanie 21 dni. Po podpisaniu prezydent skieruje ustawę do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Opublikowanie ustawy o OZE w Dzienniku Ustaw i upłynięcie okresu vacatio legis jest warunkiem niezbędnym do jej wejścia w życie.

Ustawa o OZE zawiera jednak artykuły, które wejdą w życie w późniejszym terminie. Chodzi m.in. o kluczowy dla tej ustawy rozdział 4., który opisuje założenia nowego systemu wsparcia dla OZE, czyli m.in. systemu aukcyjnego i systemu taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW i który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezydent teoretycznie może odmówić podpisania ustawy i skierować ją ponownie do głosowania w Sejmie, który nie będzie miał jednak możliwości wnoszenia do niej poprawek. W takiej sytuacji do ponownego przyjęcia ustawy potrzeba 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli Sejm odrzuci prezydenckie weto, wówczas Prezydent musi taką ustawę podpisać.

http://gramwzielone.pl/uploads/files/USTAWA_OZE_20-02-15.pdf

www.gramwzielone.pl

 


2015-02-20

Sejm przyjął ustawę o OZE

Sejm 20 lutego br. przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) i odrzucił poprawkę Senatu likwidującą wsparcie do przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW w postaci zakupu energii po cenie gwarantowanej, która jest znacznie wyższa niż rynkowa.

Podczas głosowania doszło do pęknięcia w koalicji rządzącej. Niemalże całe PSL zagłosowało za utrzymaniem poprawki prosumenckiej, wprowadzającej stałe ceny dla obywateli, którzy chcieliby produkować energię w przydomowych mikroelektrowniach. Ten kierunek rozwoju energetyki odnawialnej w zdecydowanej większości wsparli też posłowie z SLD, PiS, KPSP, TR i większość posłów niezrzeszonych. Łącznie, za odrzuceniem poprawki Senatu głosowało 227 posłów, przeciwko było 200, a 9 posłów wstrzymało od głosu.

Tzw. zapis prosumencki dzieli prosumentów (czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii) na dwie grupy - najmniejsze instalacje do 3 kW i te od 3kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miałoby wynieść ok. 75 gr na kWh w ciągu piętnastu lat, w przypadku drugiej 40 - 70 gr/ kWh.

Zdaniem autorów propozycji prosumenckiej wprowadzenie tych zachęt pozwoli rozruszać segment mikroinstalacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich ceny i doprowadzi do spopularyzowania takich instalacji w Polsce. Dzięki temu kolejnym prosumentom miałoby się już opłacać inwestowanie w takie urządzenia bez specjalnej taryfy.

Komisja nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych rekomendowała jednak posłom przyjęcie poprawki Senatu, która - według senatorów - miała być kompromisem między stanowiskiem rządu a zapisem prosumenckim. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE, przekonuje, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli produkcji energii na sprzedaż, a nie na własne potrzeby, jak zakłada idea prosumenckości.

Szef komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński (PO) przekonywał w wystąpieniu przed głosowaniem, że zapis prosumencki może pomóc grupie 200 tys. właścicieli mikroinstalacji, jednak - jak zaznaczył - na tę pomoc ma się złożyć ogół obywateli. Według niego pytanie podstawowe dotyczy roli, jaką powinno w tej sytuacji odgrywać państwo. Czy parlament ma bronić Bogu ducha winnych ludzi, czy ma tworzyć warunki dla 200 tys. osób, które będą robić interes dlatego, że wszyscy się na to złożą - pytał.

źródło: wnp.pl


2015-01-15

Ustawa o OZE : jest ważna zmiana dla producentów OZE

W trakcie ustaleń koalicyjnych, a następnie na posiedzeniu komisji opiniującej poprawki do ustawy o OZE, klub PO zgodził się na jedną istotną zmianę zaproponowaną przez PSL.

Zgodnie z nią producent energii z OZE, który wygrał aukcję, w trzyletnim okresie rozliczeniowym będzie musiał wyprodukować przynajmniej 85 proc. zadeklarowanej w aukcji energii. W przeciwnym razie zapłaci karę. Do tej pory rząd (a za nim posłowie PO) nie chciał się zgodzić na obniżenie tego progu ze 100 proc., chociaż branża OZE argumentowała, że będzie to oznaczało startowanie w aukcjach ze z góry założonym marginesem, który nie będzie podlegał zakupowi po cenie gwarantowanej, co zwiększy ceny ofertowe w aukcjach.

Zmieniono też zasady naliczania ulg dla odbiorców przemysłowych. W rezultacie otrzyma je większa liczba firm, ale więcej zapłacą pozostali klienci energetyki. Opłata OZE wzrośnie z 2,27 do 2,51 zł/MWh. Podobne ulgi stosują Niemcy.


Posłowie PO odrzucili wszystkie inne zmiany składane przez opozycję i koalicjanta, głównie prosumenckie.

Przyjęte zmiany

Przyjęte zmianę, zgodnie z którą warunkiem zakupu energii po tzw. cenie URE (gwarantowanej stawce rynkowej z poprzedniego kwartału) będzie zobowiązanie producenta energii do sprzedaży swojej produkcji przez przynajmniej 90 kolejnych dni (PO).


Do ustawy wprowadzono listę przedsiębiorstw wg klasyfikacji działalności (PKD), które będą mogły wystąpić o nadanie statusu energochłonnej (PO).


Progi pomniejszonego obowiązku umarzania zielonych certyfikatów oraz pomniejszonej opłaty OZE, uiszczane przez przedsiębiorstwa energochłonne będą zależały od ich współczynnika intensywności zużycia energii: 3-20 proc. = 80 proc. OZE, 20-40 proc. = 60 proc. OZE, pow. 40 proc. = 15 proc. OZE (PO).


Posłowie zgodzili się także na zorganizowanie aukcji uzupełniającej, gdy w danej aukcji na energię ze źródeł do 1 MW pozostanie pula ilości i wartości niezakontraktowanej energii na poziomie przynajmniej 10 proc. (PO)


W aukcjach uzupełniających dla instalacji do 1 MW mogą wziąć udział także instalacje do 2 MWh, jeśli ich stopień wykorzystania mocy zainstalowanej przekracza 4000 MWh/MW/rok.


Ceną referencyjną aukcji uzupełniającej jest średnia cena z zakończonej aukcji OZE dla instalacji do 1 MW (PO).


Zwycięzca aukcji będzie się musiał wykazać w 3-letnim okresie rozliczeniowym produkcją przynajmniej 85 proc. energii zadeklarowanej w aukcji (PSL). Dopiero przy produkcji energii z OZE poniżej tego progu zostanie obciążony karą (PSL).


Stawka opłaty OZE wyniesie 2,51 zł/MWh w pierwszym roku obowiązywania systemu aukcyjnego.


Odrzucone propozycje

Posłowie nie zgodzili się, by przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów nie były wliczane do łącznej wartości pomocy publicznej (SLD); wprowadzić taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji (PSL); obowiązek umarzania ZC rozliczać co miesiąc (SLD); wpisać roczne ograniczenie wsparcia do współspalania (zwykłego i dedykowanego) na poziomie 2 TWh (TR); możliwość ograniczania aukcji dla instalacji produkujących energię poniżej 4000 godz./rok dopiero po 3 latach od wejścia w życie nowego systemu wsparcia przy założeniu, że do tego czasu udział OZE nie osiągnie 85 proc. wartości założonej w KPD (TR lub 75 proc. – SP); osobno przeprowadzać aukcje w trzech (zamiast dwóch) koszykach mocy instalacji: do 300 kW, od 300 kW do 1 MW oraz powyżej 1 MW (SLD); producentom OZE, którzy wytworzyli energię po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 przysługiwały świadectwa pochodzenia (na zakładkę z aukcjami) (TR, SLD, SP).


Ustawa mas zostać przyjęta na tym posiedzeniu Sejmu.

Reo.pl


2014-12-18

Realny termin wejścia w życie ustawy o OZE to marzec 2015 roku

Pod koniec I kwartału przyszłego roku może zacząć obowiązywać nowa ustawa o OZE – ocenia Andrzej Czerwiński, poseł PO. Ustawa po pracach komisji sejmowych została skierowana do drugiego czytania. Sejm będzie jeszcze głosował nad poprawkami, ale poseł ma nadzieję, że trzon tej ustawy pozostanie bez zmian.

– Ten trzon to nowe podejście do wsparcia energetyki odnawialnej. Przygotowujemy taki system wsparcia, żeby rynek, czyli każdy odbiorca energii, płacił jak najmniej za cele, które są wyznaczone przez Unię Europejską – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

Najważniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego prawa jest wprowadzenie systemu aukcji, w ramach którego odbywałyby się przetargi na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Kryterium ma być najniższa cena, a gwarancja wsparcia dla wytwórcy obowiązywać ma 15 lat. Osobne aukcje będą dotyczyły obiektów do 1 MW i powyżej 1 MW. Zgodnie z nowymi przepisami co najmniej 25 proc. energii elektrycznej powstawałoby w instalacjach OZE o zainstalowanej mocy do 1 MW. Jak przekonuje Andrzej Czerwiński, zapewniłoby to wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów.

Ja zauważa Czerwiński, rozwiązania, które obowiązują dzisiaj, bardziej obciążają końcowych odbiorców energii. Koszty związane z wprowadzeniem energii uzyskiwanej z OZE przerzucane są bowiem na konsumenta.

– Zakładamy, że na rynku zostawimy około 7 mld zł. Jesteśmy gotowi na wprowadzenie systemu monitoringu, analizy tego, co się będzie działo na rynku energii. Będą możliwe zmiany i korekty – zapowiada poseł Czerwiński. – Ale system aukcyjny w wielu krajach się sprawdził, co daje duże prawdopodobieństwo, że i u nas się sprawdzi.

System aukcyjny budzi jednak wiele obaw wśród przedsiębiorców, którzy deklarują przyspieszenie swoich inwestycji tak, by zdążyć przed 2016 rokiem, kiedy nowe rozwiązanie ma zacząć obowiązywać. W przypadku inwestycji ukończonych wcześniej możliwy będzie wybór między dotychczasowym rozwiązaniem, czyli zielonymi certyfikatami, a systemem aukcyjnym. W toku prac pojawiła się propozycja, by ustanowić półroczny okres przejściowy, do lipca 2016 roku, kiedy obowiązywałyby oba systemy wsparcia, ale została ona odrzucona w toku prac komisji sejmowych.

Zdaniem Czerwińskiego jest szansa na to, że nowe regulacje zaczną obowiązywać już od marca przyszłego roku.

– To, czy Sejm przyjmie ustawę w tym tygodniu, czy dopiero na posiedzeniu styczniowym, nie ma już tak dużego znaczenia, chociaż będziemy się starali, żeby nastąpiło to jak najszybciej – przekonuje Andrzej Czerwiński.

Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zakłada zwiększenie udziału OZE w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej z niecałych 10 proc. obecnie do 20 proc. w 2020 roku. Ustanawia także wymóg zmniejszenia barier administracyjnych dla produkcji energii opartej na tego rodzaju źródłach, w tym dostępu do sieci. Jak podkreślają przedstawiciele resortu gospodarki, nie ma zagrożeń wstrzymujących realizację unijnych celów przez Polskę.

www.gramwzielone.pl


2014-12-11

W dniu 07.12.2014 r. sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii ostatecznie przyjęła jej projekt, nie decydując jednak jeszcze o losie wszystkich zgłoszonych poprawek. Najważniejszym momentem wczorajszej dyskusji w Sejmie, który może mieć wpływ na rozwój całej branży OZE, było przyjęcie poprawki rozszerzającej definicję dedykowanych instalacji współspalania. 

Wczorajsze posiedzenie podkomisji zaczęło się od dyskusji na temat brzmienia art. 129, w którym wymienia się technologie kwalifikujące się do odnawialnych źródeł energii. Podczas ostatniego posiedzenia podkomisji zgłoszono potrzebę literalnego wpisania do katalogu technologii OZE wymienionych w art. 129 frazy biogaz rolniczy. Jej brak - zdaniem posłów zgłaszających potrzebę poprawki - mógłby bowiem powodować problemy interpretacyjne. 

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki wskazali wczoraj, że brzmienie art. 129 musi być zgodne z wymogami przepisów statystycznych i zdecydowano - zgodnie z propozycją posłanki Anny Zalewskiej z PiS - że w art. 129 zostanie dopisana fraza dla celów statystycznych. Posłowie zgodzili się, że takie rozwiązanie powinno wykluczyć ewentualne przyszłe problemy interpretacyjne. 

Przedstawiciel branży hydroenergii wskazał przy okazji, że niedokładne opisanie technologii OZE w ustawie może w praktyce powodować problemy dla operatorów określonych źródeł OZE. Poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki nie chce bowiem wydawać zielonych certyfikatów dla elektrowni wodnych pracujących na kanałach wodnych, niepodlegających definicji energii wodnej, w której jest mowa o energii spadku rzek. 

Podczas dzisiejszego posiedzenia podkomisji poruszono też omawianą na wcześniejszym posiedzeniu kwestię kar za niedopełnienie obowiązku informacyjnego. Jak informował dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki może żądać od przedsiębiorstwa energetycznego przedstawienia określonej dokumentacji, a gdy jej nie otrzyma, może nałożyć karę. Przedstawiciel MG dodał, że URE powinien mieć możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, gdy dany podmiot zaprzestanie naruszania prawa. 

Na poprzednim posiedzeniu podkomisji resort gospodarki zgłosił poprawkę zmniejszającą maksymalną wysokość kar za niedopełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych zarówno na operatorów sieci jak i producentów zielonej energii - z 10 000 zł do 1 000 zł. 

Nowa definicja współspalania

Kluczową poprawką wniesioną do projektu ustawy o OZE na wczorajszym posiedzeniu jest nowa definicja dedykowanych instalacji współspalania. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało wczoraj, aby w ustawie o OZE poszerzyć katalog instalacji dedykowanego spalania wielopaliwowego - poprzez dopisanie także instalacji wykorzystujących technologię fluidalną o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MWe, przeznaczonych do spalania odpadów przemysłowych wraz z paliwami kopalnymi, spalających minimum 30% zielonej" energii. 

Zgodnie z proponowaną poprawką, do dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego będzie można zaliczyć instalację: 

a) wyposażoną w odrębne linie technologiczne dla przygotowania i transportu do spalania biomasy, biopłynów i biogazu, których udział w całej wartości energetycznej wyniesie minimum 20%, 

b)wykorzystującą technologię fluidalną o łącznej mocy zainstalowanej, nie większą niż 50 MWe, przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych lub biomasy, biopłynów czy biogazu, dla której udział zielonej energii w wartości energetycznej wyniesie minimum 30%, 

Warunkiem zaliczenia danej instalacji do definicji dedykowanego współspalania jest wydanie koncesji na produkcję energii do 30 czerwca 2014 r.

Próg mocowy na poziomie 50 MWe - według przedstawiciela MG - sprawi, że katalog dedykowanych instalacji współspalania już się nie zwiększy. Jak argumentował Janusz Pilitowski, takie brzmienie definicji współspalania sprawi, że w pierwszej grupie (pkt a) znajdzie się de facto dziesięć instalacji, a w drugiej grupie (pkt b) - tylko dwie.

Jak poinformował wczoraj przedstawiciel MG, oznacza to, że po przyjęciu tej poprawki dedykowanymi instalacjami spalania wielopaliwowego stałoby się 12 instalacji, natomiast na liście instalacji spalania wielopaliwowego jest tych jednostek ponad 40. 

W odpowiedzi na poprawkę MG w sprawie współspalania głos zabrał przedstawiciel WWF Polska, który przestrzegł przed pochopnymi decyzjami w tej sprawie. 

Przewodniczący podkomisji Andrzej Czerwiński odpowiedział, że w jego opinii posłowie mają dużą świadomość czego dotyczy poprawka MG i wezwał do jej głosowania. Dodał, że posłowie będą bezwzględni w ograniczaniu współspalania i będą je eliminować, ponieważ jest to zły proces. 

Mimo, że wątpliwości dotyczące przyjęcia poprawki dotyczącej współspalania zgłosił poseł Twojego Ruchu Jacek Najder - który wskazał, że posłowie nie mieli czasu na zapoznanie się z tą poprawką i nie dysponują danymi na temat wielkości współspalania, które miał wcześniej dostarczyć URE - poprawka dotycząca współspalania została ostatecznie przyjęta przez posłów przy jednym wstrzymującym się głosie i jednym głosie przeciw. 

Podczas wczorajszej komisji odrzucono natomiast poprawkę do art. 117a, w której grupa posłów PiS proponowała wdrożenie przez NFOŚiGW nowego programu wsparcia dla rozproszonych źródeł energii cieplnej. 

Nie będzie okresu przejściowego dla zielonych certyfikatów

Wczoraj odrzucono też poprawkę zgłoszoną przez posła SLD Cezarego Olejniczaka, mówiącą o wydłużeniu okresu przejściowego dla systemu zielonych certyfikatów do połowy 2016 r. 

Zdaniem posła Olejniczaka takie rozwiązanie nie zahamowałoby wdrożenia nowego systemu aukcji z dniem 1 stycznia 2016, a dzięki równoległemu funkcjonowaniu starego systemu ograniczyłoby możliwą lukę inwestycyjną i przyczyniłoby się do realizacji przez Polskę celu produkcji energii z OZE na 2020 r. 

Do poprawki negatywnie ustosunkował się obecny wczoraj w Sejmie wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, w którego opinii wydłużenie systemu zielonych certyfikatów do 1 lipca 2016 r. nie wpłynie na nowe decyzje inwestycyjne, a tylko podniesie koszty starego systemu wsparcia i spowoduje ryzyko falstartu aukcji.

Wiceminister Pietrewicz dodał, że nie istnieje zagrożenie odstępstwa od realizacji ścieżki do celu OZE dla Polski na rok 2020 i że przyjęty obowiązek produkcji zielonej energii realizujemy z nadwyżką. 

W głosowaniu podkomisji poprawka posła Olejniczaka została odrzucona. 

Ograniczenie prawa do sprzedaży energii z OZE

Na wczorajszym posiedzeniu podkomisji resort gospodarki zaproponował też poprawkę istotną dla producentów, którzy będą sprzedawać energię z OZE sprzedawcom zobowiązanym po gwarantowanej przez ustawę cenie. Poprawka wniesiona wczoraj przez Ministerstwo Gospodarki ograniczyłaby wytwórcom możliwość wyboru, czy zieloną energię sprzedać na rynku czy sprzedać ją sprzedawcy zobowiązanemu.

www.gramwzielone.pl


2014-12-04

Ustawa o OZE przyjęta przez podkomisję

Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o OZE przyjęła projekt. Za dwa tygodnie projekt trafi do Komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.


Posłowie pozostawili do rozpatrzenia przez Komisję m.in. kwestię feed-in tariff dla instalacji do 10 kW, możliwość udziału biogazowni rolniczych do 1,5 MW lub 2 MW w aukcjach dla instalacji do 1 MW oraz obowiązek sprzedaży energii elektrycznej wytwórców OZE, gdy korzystają oni z prawa do sprzedaży energii po tzw. cenie URE (średniej ceny z rynku konkurencyjnego z poprzedniego roku).


www.reo.pl


2014-09-24

Ustawa o OZE jeszcze w tym roku

Poseł Andrzej Czerwiński zapewnił, że parlamentarne prace nad ustawą o OZE powinny zakończyć się do końca listopada, a prezydent powinien podpisać ustawę jeszcze w tym roku. Dzięki temu pierwsze aukcje dla odnawialnych źródeł energii mają szanse odbyć się zgodnie z harmonogramem, który ustalił rząd, a więc po 1 stycznia 2016 r. 

Prace nad projektem ustawy o OZE w sejmowej komisji miałyby się zakończyć jeszcze w październiku. Tymczasem - jak zwraca uwagę Rzeczpospolita - kilka tygodni temu pełniąca jeszcze funkcję marszałka Sejmu Ewa Kopacz nalegała na przyspieszenie prac nad ustawą i przekazanie raportu z prac komisji ds. energetyki jeszcze we wrześniu. 

Wkrótce ma się zebrać kierowana przez posła Czerwińskiego komisja nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych. Komisja zajmie się rozpatrzeniem propozycji zmian do ustawy o OZE, które ostatnio wpłynęły po ubiegłotygodniowym publicznym czytaniu projektu ustawy. 

Jak ocenił w rozmowie z RZ Andrzej Czerwiński, podczas publicznego wysłuchania ustawy o OZE w zasadzie nie przedstawiono nowych argumentów w stosunku do tych, które pojawiały się już wcześniej, dlatego jego zdaniem kwestia uwag zebranych podczas publicznego wysłuchania ustawy nie wydłuży jej procedowania w Sejmie. 

Poseł Czerwiński poinformował, że część wniosków złożonych podczas publicznego wysłuchania jest zasadna - jak np. postulowane przez ekologów i branżę OZE wycofanie wsparcia dla współspalania - i kierowana przez niego komisja uwzględni kilkadziesiąt z około 300 postulatów. Przewodniczący sejmowej komisji ds. energetyki nie informuje jednak, które postulaty zostaną uwzględnione w projekcie ustawy.

Jak podaje RZ, wiadomo, że rozważane będzie wydłużenie okresu przejściowego dla systemu zielonych certyfikatów, a także zmiana zasad wsparcia dla najmniejszych instalacji fotowoltaicznych czy biogazowych. 

- Musimy stworzyć taki mechanizm, który pozwoli tym źródłom się rozwijać. One nie mogą być traktowane jako konkurencja dla dużych ekologicznych instalacji - ocenia w rozmowie z RZ Andrzej Czerwiński. 

Tymczasem w sejmowych pracach nad ustawą o OZE pojawiają się pierwsze przeszkody. 

Prace nad ustawą o OZE przewodniczący komisji ds. energetyki chce kontynuować powołując w tym celu podkomisję. Próba powołania podkomisji podjęta wczoraj zakończyła się fiaskiem wobec sprzeciwu posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Twojego Ruchu, którzy ocenili, że przeniesienie prac nad ustawą do podkomisji sprawi, że będą one mało transparentne. 

gramwzielone.pl


2014-08-14

Wstępne konsultacje projektu nowej Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Do 1 września będą trwały wstępne konsultacje przygotowanego w Ministerstwie gospodarki projektu - Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W dokumencie wyznaczone zostały trzy główne cele operacyjne, które mają służyć realizacji celu głównego:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

 

Prezentacja oraz wstępne konsultacje Polityki energetycznej Polski do 2050 r. znajdują się pod adresem: http://www.mg.gov.pl/node/21411

Źródło: www.mg.gov.pl


2014-07-28

Pierwsze zółte certyfikaty z nowego systemu wydane

Urząd Regulacji Energetyki wydał pierwsze żółte i czerwone certyfikaty za energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji po wejsciu w życie tzw. ustawy kogeneracyjnej.

Urząd Regulacji Energetyki w piątek tj. 25 lipca 2014 r. wydał pierwsze tzw. żółte i czerwone certyfikaty za energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w okresie po 30 kwietnia br., czyli po wejściu w życie ustawy przywracającej wsparcie dla kogeneracji.

Regulator wydał 18 żółtych certyfikatów opiewających łącznie na nieco ponad 50 623 MWh energii i jeden czerwony certyfikat na nieco ponad 11 838 MWh. URE podał, że informacja o przedmiotowych świadectwach pochodzenia energii została 28 lipca 2014 r. przekazana Towarowej Giełdzie Energii.

Źródło: www.wnp.pl


2014-07-22

OZE priorytetem rządu-pierwsze czytanie ustawy w Sejmie

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest priorytetem rządu - podkreślił wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz we wtorek w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu ustawy o OZE. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Pietrewicz zwrócił uwagę, że zdywersyfikowanie źródeł energii w kraju jest niezbędne, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Przypomniał, że blisko 90 proc. energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla.

Projekt przewiduje wprowadzenie docelowo aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE. Rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów polityki klimatycznej UE - i rozpisywać aukcje na jej dostarczenie dla poszczególnych technologii OZE i wielkości źródeł. Aukcję wygra ten, kto zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat. Cena energii będzie waloryzowana o poziom inflacji.

Aukcje będą oddzielne dla instalacji o mocy powyżej i poniżej 1 MW, przy czym co najmniej 25 proc. puli wsparcia będzie zarezerwowane dla tych mniejszych. Minister gospodarki będzie podawał tzw. cenę referencyjną, czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku energię z OZE.

Zdaniem Pietrewicza takie rozwiązanie, czyli wsparcie dla zielonej energii będzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno powodować wzrostu cen dla konsumentów. Zgodnie z szacunkami rządu dzięki proponowanej optymalizacji kosztowej system wsparcia OZE może kosztować 4,6-6,2 mld zł w 2015 r. oraz 7,5-11,5 mld zł w 2020 r.

Według oceny skutków regulacji koszt proponowanej ustawy to ok. 4 mld zł rocznie, którą mają pokryć konsumenci. Od 2015 r. do rachunku doliczana będzie opłata OZE. W 2015 r. ma wynieść 2,27 zł za każdą zużytą megawatogodzinę.

Wiceminister dodał, że ustawa będzie promowała energetykę prosumencką, czyli produkcję energii w mikroinstalacjach OZE - o mocy do 40 kW. Nie będzie do tego potrzebna koncesja, wystarczy wpis do rejestru. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci za 80 proc. ceny rynkowej.

Pietrewicz mówił, że promocja produkcji w mikroinstalacjach, np. w małych biogazowniach stworzy nowe miejsca pracy.

W Polsce ok. połowy zielonej energii w Polsce jest efektem tzw. współspalania, czyli spalania w kotłach dużych elektrowni - po niewielkich modyfikacjach - węgla z dodatkiem biomasy. Jest to krytykowane, dlatego w projekcie wprowadzono ograniczenie wsparcia dla takich przypadków, za wyjątkiem instalacji specjalnie przeznaczonych do współspalania.

Źródło: www.wnp.pl


2014-04-28

Przed wakacjami nowa polityka energetyczna

W resorcie gospodarki trwają prace nad polityką energetyczną Polski do 2050 roku, dokument powinniśmy poznać jeszcze przed wakacjami - donosi Rzeczpospolita.

Dziennik cytuje wypowiedź wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, który zapowiedział, że polityka energetyczna Polski do 2050 roku trafi do konsultacji społecznych jeszcze przed wakacjami.

Jak zapewniał Pietrewicz, upublicznienie tego dokumentu to już nie kwestia miesięcy, ale raczej tygodni.

www.cire.pl


2014-04-08

Ustawa OZE przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii autorstwa Ministerstwa Gospodarki - podał resort w komunikacie.

Jak podkreśla MG przyjęte przez rząd regulacje przewidują utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istenijacych instalacji OZE. Jednocześnie daje wytwórcy energii elektrycznej możliwość wyboru między dotychczasowymi zasadami,, a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r.

Projekt przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE. System aukcyjny ma zacząć działać od 2015 r.  i dotychczasowi wytwórcy będą mieli wybór, czy do niego przystąpić, czy pozostać w systemie certyfikatów.

W systemie aukcyjnym to rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów polityki klimatycznej EU - i rozpisywać aukcje na jej dostarczenie dla poszczególnych technologii OZE i wielkości źródeł. Aukcję wygra ten, kto zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat. Cena energii będzie waloryzowana o poziom inflacji.

Aukcje będą oddzielne dla instalacji o mocy powyżej i poniżej 1MW, przy czym co najmniej 25% puli wsparcia będzie zarezerwowane dla tych mniejszych. Co - jak zaznaczyło MG - zapewni wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów. Szczegółowe warunki aukcji określi w rozporządzeniu minister gospodarki, będzie też podawał tzw. cenę referencyjną, czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku energię z OZE.

Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO S.A.), którego zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego salda między wartością sprzedaży energii i wartością zakupu energii wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego. OREO S.A., zgodnie z projektem, ma też gromadzić i zarządzać środkami z opłaty OZE. Przez 2015 r. stawka opłaty OZE netto wynosić będzie 2,27 zł za 1 MWh.

W ramach optymalizacji kosztowej obniżone będzie wsparcie dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego. ZLikwidowana będzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej. W projekcie założono likwidację mechanizmów wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, które wytworzyły po raz pierwszy energię elektryczną przed wejściem ustawy w życie.

Ważnym elelementem ustawy jest także promocja prosumenckiego (prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach. Nowością jest pojęcie mikroinstalacji, czyli instalacji o niewielkiej mocy, produkującej energię głównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie trzeba będzie mieć koncesji czy prowadzić działalności gospodarczej. Wytwarzajacy energię w taki sposób będą mieli możliwosć odsprzedania nadwyżki energii zakładowi energetycznemu.

Ministerstwo Gospodarki proponuje również, aby działalność gospodarcza w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlegała skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców będzie prowadził prezez URE.

W celu optymalizacji koszstowej ustawa przewiduje ponadto obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (współspalanie drewna pełnowartościowego). ZLikwidowana będzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej.

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, dzięki takiemu rozwiązaniu wsparcie dla zielonej energii będzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno powodować wzrostu cen dla konsumentów. Bez wprowadzenia proponowanej optymalizacji kosztowej, system wsparcia OZE może kosztować między 4,6-6,2 mld zł w 2015 r. oraz 7,5-11,5 mld zł w 2020 r. - podkreśliło CIR. Ocena skutków regulacji szacuje natomiast koszt proponowanej ustawy na ok. 4 mld zł rocznie. Kwota ta zostanie przerzucona na konsumentów, którzy - od 2015 r. mają mieć doliczoną do rachunku opłatę OZE, która w 2015 r. ma wynieść 2,27 zł za każdą zużytą megawatogodzinę.

Projekt - według rządu - promuje energetykę prosumencką, czyli produkcję energii w mikroinstalacjach OZE - o mocy do 40 kW. Nie będzie do tego potrzebna koncesja, wystarczy wpis do rejestru. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci za 80% ceny rynkowej.

W opinii wicepremiera Janusza Piechocińskiego, sektor OZE powinien być w Polsce maksymalnie rozproszony i prosumencki, korzystac z polskiej myśli technicznej i kreował nowe miejsca pracy, ale też powinien być maksymalnie rynkowy. Wyciągnęliśmy wnioski z doświadczeń innych państw i staramy się, aby budżety czy porfele nie zostały tak obciążone, jak u sąsiadów - powiedział dziennikarzom w Katowicach wicepremier Janusz Piechociński.

Dziś ok. połowy zielonej energii w Polsce jest efektem tzw. współspalania, czyli spalania w kotłach dużych elektrowni - po niewielkich modyfikacjach - węgla z dodatkiem biomasy. Proceder ten był krytykowany z różnych stron i w projekcie wprowadzono ograniczenie do połowy wsparcia dla takich przypadków, za wyjątkiem instalacji specjalnie przeznaczonych do współspalania.

Dobrze, że projekt ustawy o OZE został zaakceptowany przez Radę Ministrów i co za tym idzie zostanie skierowany do Sejmu. Oczywiście wymaga dalszych prac i modyfikacji, przede wszystkim w obszarze systemu aukcyjnego. Dzisiaj w projekcie są zawarte zapisy dyskryminujące energetykę wiatrową i inne technologie, które pracują do 4 tys. godzin w roku - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dr Akradiusz Sekściński.

Jak wyjaśnił, proponowane zapisy ograniczają pulę zakupów energii z takich technologii. Wierzymy jednak, że ustawa stworzy warunki do dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej, która jest najtańszą zieloną technologią - dodał Sekściński.

Dyrektor generalny Poslkiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) Michał Siembab zwrócił z kolei uwagę, że w żadnym kraju, w którym przyjęto system aukcyjny, nie zadziałał on we właściwy sposób i nie przyniósł zamierzonych efektów.

Jak powiedział PAP Siembab, docelowy system wsparcia może być oparty na aukcjach , ale przede wszystkim powinien premiować nie tylko technologie najtańsze, ale i takie, które pozwalają na osiągnięcie innych efektów społeczno - środowiskowych, jak poprawa jakości środowiska poprzez utylizację odpadów, zwiększenie małej retencji wodnej, itd. Cały przewidziany na konkretną aukcję wolumen energii powinien zostać podzielony na koszyki technologiczne - dodał.

Zdajemy sobie sprawę, że ustawa jest kontrowersyjna, ale już nie dla polityków czy regulatora, tylko dla samego środowiska OZE, bo wewnątrz niego zacznie się walka o to, kto dostanie wsparcie - ocenił z kolei wicepremier Piechociński.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.

Źródło: MG, cire.pl


2014-04-07

Prezydent podpisał ustawę o przedłuzeniu wsparcia dla kogeneracji

Prezydent Komorowski podpisał w poniedziałek nowelizację Prawa energetycznego przedłużającą do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji - czyli produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło.

System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel albo o mocy poniżej 1 MW wygasł z poczatkiem 2013 r. W związku z tym przed rokiem rząd przedstawił projekt nowelizacji m.in. Prawa energetycznego, przedłużającą system wsparcia do końca do końca 2015 r.

Jednak praktycznie przez cały rok 2013 r. oczekiwano za zgodę KE na taką formę pomocy publicznej. W końcu Komisja poinfmormowała, że jest zainteresowana oceną całego polskiego systemu wsparcia kogeneracji działającego od 2007 r., więc nie będzie osobno rozpatrywała przepisów projektu.

W związku z tą zwłoką komisje sejmowe przystąpiły do rozpatrywania projektu dopiero w grudniu 2013 r., a w trakcie prac w Sejmie klub PO zaproponował poprawki przedłużające działanie systemu do końca 2018 r. dla instalacji na węgiel i gaz. Propozycja ta znalazła się w ostatecznej treści ustawy. Inne źródła kogeneracyjne - na metan z pokładów węgla lub biogaz, na mocy innych przepisów mają już zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji. Certyfikaty kupuje się od wytwórców lub na rynku, a ich zakup to właśnie wsparcie - i równocześnie pomoc publiczna - danego sposobu wytwarzania energii, w ty, przypadku kogeneracji. Jeżeli dana firma nie może wylegitymować się odpowiednią liczbą certyfikatów, płaci tzw. opłatę zastępczą.

Kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Jest o 10 procent bardziej wydajna niż wytwarzanie energii i ciepła w systemach rozdzielonych. Wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.

www.cire.pl

 


2014-02-07

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ustawę o OZE

Na czwartkowym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o OZE wprowadzający system aukcyjny.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o OZE. W Ministerstwie Gospodarki nie udało się uzyskać informacji, w jakim stopniu wersja przyjęta w czwartek różni się od ostatnio publikowanej wersji 6.2.

Po Komitecie Stałym projekt ustawy o OZE trafi do Komisji Prawniczej, a następnie pod obrady rządu.

Źródło: www.reo.pl


2014-01-03

Projekt ustawy o OZE przekazany do KPRM

Minister Gospodarki 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.

Na podstawie zgłoszonych wniosków i ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, a także nadesłanych uwag przez stronę społeczną, wprowadzone zostały poprawki do projektu ustawy.

Najważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:

- doprecyzowania przepisów regulacji,

- wprowadzenie nowych definicji,

- odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji,

- gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE,

- obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE,

- obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego),

- gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie,

- mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

- potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług,

- rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni,

- określenie prosumentów - wytwóców (wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji,

- sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw,

- niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów,

- niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

Projekt ustawy, wraz z pełnym opisem uwag, jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

 


2014-01-02

Prosument wystartuje w 2014 r. NFOŚiGW przedstawił założenia programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował założenia programu Prosument. NFOŚiGW potwierdził, że finansowanie w ramach Prosumenta, będzie bazować oprócz pożyczki także na dotacji. 

W ramach programu Prosument gospodarstwa domowe i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup domowych zestawów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych biogazowni i bioelektrowni. 

Program Prosument ma na celu wsparcie inwestycji w mikroinstalacje OZE w gospodarstwach domowych. Budżet programu, którego realizację przewidziano na lata 2014-2020, wyniesie 600 mln zł, a umowy o dofinansowanie będzie można zawierać najpóźniej do końca 2018 r.

Obecnie nie rozstrzygnięto jeszcze szczegółowych zasad finansowania. Wiadomo jednak, że oprócz zapowiadanej wcześniej preferencyjnej pożyczki NFOŚiGW chce wspierać przyszłych prosumentów także dotacją. 

W opublikowanych właśnie założeniach technicznych programu Prosument NFOŚiGW określa wymagania dla instalacji, na które będzie można pozyskać dofinansowanie i jednocześnie zaprasza do udziału w konsultacjach na ich temat. Uwagi w tej sprawie będzie można wnosić do Funduszu do dnia 17 stycznia 2014 r.


2013-11-13

Projekt ustawy o OZE

12 listopada Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dokument został także skierowany do konsultacji z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Konsultacje On-Line:

http://konsultacje.gov.pl/node/3246


2013-09-18

Nowe rozwiązania dla OZE

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycję nowego systemu aukcyjnego dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Spotkanie z przedstawicielami branży, strony społecznej oraz ekspertów rynku, otworzył wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz 17 września 2013 r. w MG.

 

Ustawy nadal jednak nie przyjęto ale stworzono schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców. Pietrewicz zaznaczył, że musimy pamiętać o zobowiązaniach w sferze OZE jakie narzucił na nas pakiet energetyczno-klimatyczny – Został on już wyznaczony na poziomie 19 proc i zapisany w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. Powtórzyliśmy go też w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych – mówił. Osiągnięcie tego celu ma się jednak odbyć w przyjazny i stabilny dla inwestorów sposób, ma to umożliwić im funkcjonowanie i uzyskiwanie wsparcia finansowego. Najważniejszym kryterium oceny systemu wsparcia będzie oczywiście poniesiony koszt. Środki mają być kierowane w pierwszej kolejności do sprawdzonych technologii, które w Polsce charakteryzują się stabilnością i najniższym kosztem wytwarzania energii.

 

Nowy system optymalizacji zakładać będzie przeznaczenie dodatkowego wsparcia dla sektora MSP w celu dywersyfikacji struktury wytwarzanej energii elektrycznej, a także wykorzystania krajowych zasobów energii. Zostanie wyznaczona gwarantowana taryfa, która ma wesprzeć inwestorów w ponoszonych kosztach i wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność procesu. Dodatkowo zostanie utrzymany system wsparcia dla instalacji już istniejących. Będzie to gwarancja poszanowania praw inwestorów, którzy działali w OZE przed wejściem ustawy. Zostaną tez zaproponowane nowe rozwiązania dla istniejących instalacji, by zachować rachunek ekonomiczny. Dla nowych i zmodernizowanych  ma być wdrożony system aukcji. To będzie podobno gwarancja na maksimum korzyści w osiąganiu odpowiedniego pułapu udziału OZE do 2020 r. Nie zapomniano, również o prosumentach czyli rozwoju małoskalowej energetyki.

 

Głównym celem optymalizacji jest dostosowanie wysokości środków do faktycznych kosztów poniesionych na realizację projektów. Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii z OZE ma wynosić 15 lat. Zostanie, także zamrożona opłata zastępcza na poziomie 297,4 zł/MWh. Każdy wytwórca otrzyma prawo do świadectw pochodzenia w ilości adekwatnej do wyprodukowanej energii. Wsparcia nie będą otrzymywały instalacje o mocy łącznej powyżej 1 MW, które do wytwarzania energii wykorzystują hydroenergię. MG ograniczy finanse dla instalacji spalania wielopaliwowego.

 

Ponadto, aby zachować konkurencyjność i płynność rynku praw majątkowych zostanie wprowadzony obrót świadectwami pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii.

 

Dodatkowo wytwórcy energii z OZE będą mogli wybrać pomiędzy zachowaniem wsparcia na obecnych zasadach związanych ze świadectwami pochodzenia lub przyjąć system aukcyjny, które jest dedykowany inwestycjom już zrealizowanym.

 

Konkurencja w systemie aukcji zostanie osiągnięta poprzez wprowadzenie kryterium mocy zainstalowanej, powyżej 40 kW do 1 MW i powyżej 1 MW. Dodatkowym kryterium będzie cena za wytworzoną 1MWh energii lub 1m3 biogazu. Wytwórcy energii będą mieli obowiązek sprzedaży energii po ustalonej cenie w ilości zadeklarowanej w aukcji pod rygorem zwrotu dotychczas otrzymanego wsparcia.

 

Instalacje wytwarzające energię z biomasy lub spalania wielopaliwowego nie będą mogły korzystać zmechanizmu aukcji.

 

Powyższe ograniczenia przestaną obowiązywać w przypadku modernizacji istniejącej instalacji, muszą zostać jednak spełnione pewne warunki. Do zakupy i rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej w nowych i zmodernizowanych instalacjach OZE stworzy się spółkę celową Skarbu Państwa – Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A. Będzie on zobowiązany do odkupu energii po cenach ustalonych w aukcji, a następnie do jej sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

 

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało pewne rozwiązania dla energetyki prosumenckiej m.in. zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroinstalacji. Nie trzeba będzie, również uzyskiwać żadnych koncesji.

 

Powstaną liczne programy wsparcia dla mikroenergetyki kierowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW.

 

Wprowadzą obowiązek zakupu nadwyżek energii wytworzonych w mikroinstalacjch przez kolejne 15 lat, po cenie 80% średniej ceny sprzedaży na rynku komercyjnym. Będzie ona ogłaszana przez Prezesa URE.

 

MG zamierza promować wykorzystanie OZE w nowych budynkach lub obiektach po generalnym remoncie. To tylko streszczenie optymalizacji mechanizmów proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Pomysłów jest mnóstwo, jak będzie jednak z ich realizacją? Okaże się z pewnością w praktyce.

 


2013-08-16

Prezydent podpisał mały trójpak energetyczny

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Podpisana ustawa jest krokiem w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz wsparciem dla rozwoju energetyki prosumenckiej.

 

Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii. Niezbędne jest też przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi inteligentnej energetyki (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii.

 

Konieczne są dalsze działania na rzecz spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, dlatego też  kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem energetycznym jest kluczowa - podsumowuje komunikat.

Źródło: www.prezydent.pl


2013-07-12

Senat przyjął dzisiaj mały trójpak energetyczny

Podczas dzisiejszego głosowania senatorowie przyjęli zmiany do Prawa energetycznego.

Izba wyższa Parlamentu przyjęła projekt wraz z poprawkami przewidującymi zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej osoby wytwarzające i sprzedające energię z mikroinstalacji (do 40 kW elektrycznych i 120 kW cieplnych).

Teraz ustawą zajmie się Sejm. Najprawdopodobniej podczas posiedzenia Sejmu opinię do poprawek Senatu wyda sejmowa Komisja Gospodarki, a pod koniec posiedzenia o losie senackich poprawek zdecydują w głosowaniu posłowie. Następnie ustawa trafi do prezydenta, który będzie miał 21 dni na złożenie podpisu. Przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.


2013-06-24

Sejm uchwalił mały trójpak energetyczny

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu (21.06.2013r.), w końcu przyjęto nowelizację Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów, za przyjęciem ustawy było 258, przeciw 167, a 5 posłów wstrzymało się od głosu. Projekt zostanie teraz skierowany do Senatu.

Zmiany w ustawie mają głównie spowodować wycofanie skarg wystosowanych przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE, przeciw Polsce. Najważniejsze założenia w nowelizacji dotyczą m.in, obliga gazowego, definicji „odbiorcy wrażliwego” oraz ulg dla odbiorców przemysłowych, zużywających rocznie ponad 100GWh energii elektrycznej.

Posłowie odrzucili natomiast poprawki zgłoszone przez Ruch Palikota, dotyczące zwolnienia prosumentów z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji. Poprawki odnosiły się także do sposobów oraz terminów publikacji informacji na temat zielonych certyfikatów. Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział, że posłowie nie mogli przyjąć poprawek w proponowanym kształcie, ale Rząd zajmie się potrzebnymi uzupełnieniami podczas prac w Senacie.


2013-03-29

Do blisko 10% Polska zwiększyła udział energii wytwarzanej z OZE

27 marca br. Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej. Zgodnie z przepisami dyrektywy z 2009 r.1 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, sprawozdania te będą publikowane co dwa lata.

W związku z przyjętym przez KE w 2007 r. tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym, Unia Europejska ma obowiązek zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r.

Z opublikowanego sprawozdania wynika, że poprzez zastosowanie prawnie wiążących celów w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w krajach Unii Europejskiej odnotowano znaczny wzrost udziału tych źródeł w bilansie produkcji energii elektrycznej do 2010 r. Podczas gdy średniookresowy cel na 2010 r. dla całej UE wynosił 10,7%, do tego czasu udział energii z OZE wyniósł 12,7 %. Ponadto, większość państw członkowskich osiągnęła swoje cele średniookresowe, wskazane w dyrektywie.

W przypadku Polski cel wyznaczony do 2020 r. to zwiększenie  udziału energii wytwarzanej z OZE do 15% całkowitego zużycia energii, zaś średnioterminowy cel do 2010 r. - 8.8%. Jak wynika  raportu do 2010 r. cel ten udało się zrealizować na poziomie 9,5%, a więc wyższym niż zakładany w średnioterminowym celu .

Komisja Europejska podkreśla jednak, że dla wypełnienia celów roku 2020 niezbędne będzie podjęcie dalszych działań, szczególnie w zakresie zapewnienia stabilnych warunków działania dla inwestorów, redukowania formalności administracyjnych oraz zwiększenia przejrzystości planowania.

Również w dniu opublikowania sprawozdania Komisja Europejska przyjęła Zieloną Księgę, rozpoczynając tym samym konsultacje społeczne dotyczące unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku, które potrwają do 2 lipca 2013 r.

Zielona księga w sprawie ram polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 r.stawia szereg pytań dotyczących m.in. rodzaju, charakteru i poziomu celów w dziedzinie klimatu i energii, które powinny zostać zrealizowane do 2030 r. Ponadto podejmuje kwestie związane ze sposobami zapewnienia spójności różnych instrumentów polityki i wpływu systemu energetycznego na zwiększenie konkurencyjności UE oraz uwzględnienia różnic w zakresie możliwości działania poszczególnych państw członkowskich.

Na podstawie opinii i uwag zgłoszonych w toku konsultacji, Komisja do końca bieżącego roku opracuje i przedstawi ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej UE do roku 2030. Wypracowanie jasnych zasad w tym zakresie przyczyni się do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniejszej energetycznie gospodarki europejskiej, dzięki zagwarantowaniu pewności i ograniczeniu ryzyka dla inwestorów, pobudzeniu innowacji oraz popytu na technologie niskoemisyjne.

_____
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Źródło: www.ure.gov.pl


2013-02-21

Energetyka odnawialna szansą dla gmin

Mikro i mała energetyka bazująca na dostępnych źródłach odnawialnych to szansa na rozwój nie tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim samorządów – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, otwierając konferencję „Energia odnawialna szansą dla gmin”. Spotkanie odbyło się 20 lutego 2013 r. w MG.

Wicepremier Piechociński nawiązał do trwających prac legislacyjnych nad projektem ustaw energetycznych, przygotowanych w MG. – Rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii są szczególnie istotne dla sektora. Po raz pierwszy bowiem będą one zebrane w oddzielnej ustawie – powiedział.

Wicepremier podkreślił, że nowe propozycje w zakresie OZE mają wdrożyć czytelny i efektywny system wsparcia dla producentów zielonej energii. – Chcemy tym samym promować wszystkie technologie i zachęcać do inwestowania w nowe moce wytwórcze, oparte na lokalnych i dostępnych źródłach – wyjaśnił.

W jego opinii rozwój OZE w Polsce to duża szansa dla samorządów terytorialnych na większą aktywność i konkurencyjność. – Mikro i mała energetyka zlokalizowana zwykle w mniejszych miejscowościach to nie tylko zatrudnienie dla okolicznych mieszkańców, ale również niezależność od większych dostawców energii – dodał.

Źródło: www.mg.gov.pl


2013-01-03

Trójpak energetyczny

W Sejmie powstała podkomisja, która w najbliższych dniach zajmie się tzw. małym trójpakiem energetycznym, czyli nowelizacją Prawa energetycznego, dostosowującą polskie przepisy do unijnych wymagań. Ministerstwo Gospodarki ma nadzieję na uchwalenie przepisów w ciągu dwóch tygodni.

Pośpiech podyktowany jest widmem kar, jakie może wymierzyć Polsce unijny Trybunał Sprawiedliwości. Komisja Europejska domaga się ich nałożenia za niewdrożenie na czas dwóch dyrektyw: elektroenergetycznej i gazowej. Czas na ich implementację upłynął 3 marca 2011 roku.
W skład podkomisji weszło 12 posłów: Antoni Mężydło (PO), Andrzej Czerwiński (PO), Tomasz Nowak (PO), Artur Gierada (PO), Krzysztof Gadowski (PO), Piotr Naimski (PiS), Leonard Krasulski (PiS), Grzegorz Tobiszowski (PiS), Cezary Olejniczak (SLD), Jacek Najder (RP), Edmund Borawski (PSL) oraz Ludwik Dorn (SP).

Po przyjęciu projektu przez podkomisję, zostanie ona zatwierdzona przez sejmową Komisję Gospodarki, a następnie skierowana pod głosowanie na walnym posiedzeniu Sejmu.
Projekty ustaw: Prawa energetycznego, prawa gazowego, o OZE oraz ustawy wprowadzającej trzy poprzednie pod koniec grudnia 2012 roku trafiły z rządowego Komitetu do Spraw Europejskich, do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Prace w ramach SKRM mogą potrwać tyle, co w poprzednim komitecie, czyli przynajmniej 2, 3 miesiące. Jego przyjęcie przez rząd zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku. Jeżeli uda się dotrzymać terminu, kolejne kilka miesięcy potrwają z pewnością prace parlamentarne. W związku z tym realna data wejścia w życie trójpaku to koniec 2013 lub początek 2014 r. 


2012-11-20

Projekt ustawy o OZE ciągle w Komitecie ds. Europejskich; MG liczy, że do końca 2012 r. trafi do parlamentu.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) znajduje się nadal w Komitecie do spraw Europejskich - powiedział podczas Forum Energetyki Wiatrowej Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. Liczy, że do końca roku pakiet ustaw energetycznych trafi do prac parlamentarnych.
W październiku cztery ustawy energetyczne, czyli ustawa o OZE, Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawa wprowadzająca, zostały przekazane do prac Komitetu ds. Europejskich.

"24 października komitet zajął się tymi projektami. Z uwagi na dużą liczbę uwag, komitet zlecił dalsze dyskusje na temat rozwiązań kompromisowych, uzgodnień" - powiedział podczas forum dyrektor Pilitowski.

Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do prac legislacyjnych w parlamencie.

"Moim zdaniem dobrą informacją byłoby, gdyby Rada Ministrów do końca roku przekazała ustawy energetyczne do prac parlmentarnych" - powiedział dziennikarzom Pilitowski.

Dyrektor wskazał kilka kluczowych decyzji merytorycznych i politycznych do rozstrzygnięcia, w tym m.in. kwestie ograniczenia wsparcia dla współspalania.

Kontrowersje wśród organizacji branżowych budzi też zapis o likwidacji indeksacji opłaty zastępczej. Projekt zakłada wprowadzenie stałej nominalnej wartości jednostkowej opłaty zastępczej na poziomie obowiązującym w 2012 roku (286,74 zł/MWh), podczas gdy obecnie opłata zastępcza podlega waloryzacji o stopę inflacji.

Pilitowski zaznaczył, że brak waloryzacji opłaty zastępczej ma swoje uzasadnienie. Służy m.in. ograniczeniu ewentualnego "nadwsparcia".

"Kwestia waloryzacji opłaty zastępczej musi być powiązana ze współczynnikami korekcyjnymi. Jeśli będzie decyzja polityczna, by waloryzować opłatę zastępczą, to trzeba będzie zmienić współczynniki" - powiedział dyrektor.
Projekt ustawy o OZE z października wprowadza też maksymalną cenę sprzedaży energii z OZE. Sprzedaż energii z OZE po cenie wyższej niż 105 proc. ceny ustawowej na rzecz jakiegokolwiek podmiotu spowoduje utratę prawa do zielonych certyfikatów. Cena ustawowa ustalana będzie jako minimum z kwoty 198,9 zł/MWh podlegającej waloryzacji o stopę inflacji i ceny energii na rynku konkurencyjnym w roku poprzednim.

Zdaniem Pilitowskiego z danych statystycznych URE wynika, że w latach 2008-12 średnia cena transakcji na rynku konkurencyjnym nie przekraczała nigdy pułapu 105 proc.

Dyrektor wskazał też na kwestię dysponowania środkami z opłaty zastępczej. Obecnie wpływy z opłaty zastępczej trafiają na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ministerstwo Finansów chce, by te środki trafiały do budżetu.

"Moim zdaniem i zdaniem ministerstwa gospodarki to rozwiązanie nie może być zaakceptowane, bo to pieniądze przeznaczone na rozwój energetyki odnawialnej" - powiedział Pilitowski.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło dotąd kilka projektów ustawy o odnawialnych źródłach energii, ostatni w październiku.
Źródło: www.cire.pl


2012-09-10

Zmiana systemu wsparcia OZE opóźni się

Ministerstwo Gospodarki zdecydowało, że ustawa o odnawianych źródłach energii zostanie przesłana do notyfikacji Komisji Europejskiej. To opóźni zmianę systemu zielonych certyfikatów o kilka miesięcy, ale jest konieczne ze względu na unijne prawo.
– Instrumenty wsparcia, które określa projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, są traktowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki jako formy pomocy publicznej. Mówię o instrumentach związanych z ceną gwarantowaną, zielonymi certyfikatami, ulgach i zwolnieniach w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz podatkowych. Z tego powodu będą one podlegały procesowi notyfikacji Komisji Europejskiej – poinformował w Sejmie Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

Oznacza to, że część przepisów projektowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii nie będzie mogła wejść w życie dopóki nie uzyska zgody Brukseli. Z praktyki wynika, że może to zająć kilka miesięcy. Resort gospodarki rozważa jednak prenotyfikację projektu po tym, jak zostanie on przyjęty przez rząd, a wiec jeszcze przed jego przyjęciem przez parlament.
Chociaż odpowiedzialny za ustawę wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak potwierdził pod koniec sierpnia, że ministerstwo liczy na jej wejście w życie od 1 stycznia 2013 roku, to jednak nie ma na to większych szans. Projekt czeka jeszcze na zakończenie prac nad Prawem energetycznym i Prawem gazowym i nie będzie procedowana szybciej. Te ostatnie nie uzyskały jeszcze nawet wewnątrzresortowych zatwierdzeń i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Najbardziej realny termin przyjęcia trójpaku energetycznego przez rząd, to październik-listopad. Należy też oczekiwać, że nawet pomimo intensywnych prac w Sejmie, rozpatrzenie wszystkich projektów zajmie kilka miesięcy. Następnie ustawa powinna mieć przynajmniej 14-30 dni vacatio legis.

To oznacza, że najszybciej mogłaby wejść w drugim kwartale przyszłego roku. jednak liczne przepisy dotyczące pomocy publicznej mogą poczekać jeszcze dłużej. Często trzy miesiące nie wystarczają Komisji Europejskiej na wyrażenie opinii w sprawie, a procedurę wydłuża "ping-pongowa" korespondencja pomiędzy Warszawą, a Brukselą. Do czasu przyjęcia nowego systemu wsparcia obowiązywać mogą przepisy obecnego Prawa energetycznego. Decyzje co do konkretnych zapisów jeszcze jednak nie zapadły.
Źródło: cire.pl


2012-08-01

Targi RENEXPO Poland 2012

W dniach 17-18.10.2012 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów RENEXPO® Poland, poświęconych odnawialnym źródłom energii oraz efektywności energetycznej.
 
Podobnie jak podczas premiery w 2011 roku, również teraz targi zostaną uświetnione cyklem konferencji oraz forów, dzięki którym możliwy będzie transfer wiedzy w dziedzinie OZE.

Do wiodących tematów w tym roku należec będą:

- Bioenergia (biomasa, biogaz, biopaliwa)
- Technika solarna (fotowoltaika, solarna energia termiczna, energia solarna chłodzenia)
- Energia wodna
- Pompy ciepła
- Energia geotermalna
- Kogeneracja
- Energia wiatrowa

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.renexpo-warsaw.com


2012-06-27

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2012 r. w Warszawie została założona organizacja pod nazwą Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI), do której przystąpiliśmy jako członek - założyciel. Do pierwszego Zarządu Związku Pracodawców  zostali powołani: Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Żaneta Domagalska – Vice Prezes Zarządu, Marek Baryłko – Vice Prezes Zarządu. Organizacja ma swoją siedzibę w Warszawie.

 

Pomysł powstania organizacji pracodawców przemysłu biogazowego jest reakcją na to co dzieje się z branżą biogazową w Polsce. Czuliśmy, że naszych praw nie broni żadna organizacja, a w sprawie ustawy o OZE główna dyskusja odbywa się w obronie interesów energii wiatrowej. Brakuje głosu przemysłu biogazowego również przy pracach nad ustawą energetyczną a także nawozową. Nasza organizacja ma łączyć, a nie dzielić, dlatego zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży biogazowej i zarówno producentów biogazu rolniczego, jak i ściekowego i wysypiskowego.

 

Nasz głos już dzisiaj musi być silny, bo walczymy o lepsze jutro dla całej branży biogazowej. Nasz biznes jest mocno zależny od pomysłów Państwa, dlatego potrzebujemy wspólnie pracować nad podnoszeniem świadomości urzędników w zakresie potrzeb naszej branży, a szczególnie związanych ze stabilnym ustawodawstwem, które będzie zachęcać nowych inwestorów do realizacji projektów, a banki do udzielania finansowania. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, bo prace nad ustawą powodują wstrzymanie oddechu przez całą branżę. Już dzisiaj wiemy, że część biogazowni czeka do zakończenia swoich projektów do wejścia w życie nowej ustawy o OZE do stycznia 2013 roku. Są jednak silne głosy, że ustawa nie wejdzie w życie do końca 2013 roku. To spowoduje oczywiście dalsze reperkusje dla branży.

 


2012-06-06

System certyfikatów kogeneracyjnych zostanie wydłużony

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami system żółtych i czerwonych certyfikatów przysługujących operatorom instalacji produkujących energię w kogeneracji wygasa z początkiem przyszłego roku.

Mimo, że Urząd Regulacji Energetyki podał właśnie wartość opłat zastępczych na rok 2013 odpowiadających wartością świadectwom pochodzenia energii produkowanej w kogeneracji, w dalszym ciągu brakuje przepisów, które przedłużą obowiązywanie certyfikatów kogeneracyjnych (żółtych - dla instalacji o mocy do 1 MW i czerwonych dla elektrociepłowni o mocy powyżej 1 MW) na kolejne lata. 

Ponadto, nie jest jeszcze znany nowy obowiązkowy udział kogeneracji w energetycznym miksie dystrybutorów energii na kolejne lata, nie wiadomo więc jak będzie kształtował się popyt na żółte i czerwone certyfikaty. 

Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało, że przedłuży obecny system certyfikatów kogeneracyjnych, jednak nie przyjęło jeszcze odpowiednich regulacji. W dodatku, nieznany jest jeszcze finalny kształt nowej ustawy Prawo Energetyczne, która reguluje system wsparcia dla kogeneracji, a która ma wejść w życie w ramach tzw. "trójpaku energetycznego".

Projekt osobnej ustawy, która przedłuży obowiązywanie systemu certyfikatów kogeneracyjnych, jest już przygotowywany, a nowe regulacje mają wejść w życie przed końcem tego roku. Plany resortu gospodarki zakładają przedłużenie wsparcia dla kogeneracji jednak tylko do 2020 roku, a taka perspektywa może nie zadawalać inwestorów. 


2012-03-16

Nowa energia w prawie - MG opracowało pakiet regulacji energetycznych

Ochrona wrażliwych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz efektywny system wsparcia produkcji zielonej energii to rozwiązania, z których już wkrótce będą mogli skorzystać konsumenci i producenci energii w Polsce. Ministerstwo Gospodarki opracowało pakiet regulacji energetycznych, w skład którego wchodzą nowe prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii i prawo gazowe.  

 

Nowe prawo energetyczne

Dzięki zaprojektowanym przez MG rozwiązaniom, rachunki za energię elektryczną odbiorców wrażliwych zostaną pomniejszone o kwotę ryczałtu. Sprzedawca energii, który wystawi taki rachunek, otrzyma rekompensatę z budżetu państwa w postaci dotacji przedmiotowej.

Energia elektryczna będzie dostarczana do gospodarstw domowych jedynie na podstawie umowy kompleksowej, a dostawcy będą rozliczać ją wg rzeczywistego zużycia. W tym celu zostaną zobowiązani do montażu inteligentnych liczników u odbiorców. System będzie także mobilizował konsumentów do bardziej efektywnego zużywania prądu.

W projekcie ustawy przewidziano również możliwość tzw. sprzedaży awaryjnej energii elektrycznej. Będą ją prowadzić operatorzy systemów dystrybucyjnych w celu zapewnienia ciągłości dostaw do odbiorcy, któremu dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn niezależnych od tego odbiorcy.   

Nad egzekwowaniem praw i obowiązków konsumentów oraz producentów czuwał będzie Rzecznik Praw Odbiorców. W skrajnych przypadkach będzie można zwrócić się o pomoc do stałych sądów polubownych przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom energetycznym to przede wszystkim precyzyjne określenie podstaw obliczania zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją energii elektrycznej i ciepła. MG zdecydowało się także przedłużyć wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i skorelować go z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2.

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Głównym celem tej regulacji jest wdrożenie jednolitego i czytelnego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. Ma on stanowić zachętę inwestycyjną do budowy nowych mocy wytwórczych tego typu.

Ustawa wprowadza w szczególności system wsparcia dla generacji rozproszonej. Będzie on stymulować systematyczny rozwój mikroźródeł, które w oparciu o lokalnie dostępne zasoby będą wytwarzać energię elektryczną. Możliwe będą również dodatkowe zachęty w przypadku wytwarzania zielonej energii na własne potrzeby oraz wsparcie dla wytwórców ciepła z OZE.

MG postanowiło również znieść koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroźródłach oraz wprowadzić preferencje w ich przyłączaniu do sieci. Nowe regulacje ustanawiają także elastyczne i czytelne zasady wspierania produkcji zielonej energii oraz możliwości uzyskania gwarancji jej pochodzenia. 

 

Prawo gazowe

Na analogiczną ochronę jak w przypadku energii elektrycznej mogą liczyć wrażliwi odbiorcy gazu. Tutaj także MG wprowadza zryczałtowaną bonifikatę dla konsumentów oraz rekompensaty dla sprzedawców. Ceny gazu dla odbiorców domowych wciąż będą objęte obowiązkiem taryfowym. Stopniowo będą natomiast liberalizowane zasady kształtowania cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych. Obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia prezesowi URE zostanie zastąpiony wymogiem przedłożenia mu metodologii kalkulacji cen błękitnego paliwa. Koncesje na obrót paliwami gazowymi zostaną zastąpione koncesjami na sprzedaż gazu ziemnego.

Jednocześnie ustawa ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Zaproponowany system przewiduje m.in. dla szczególnej kategorii odbiorców chronionych utrzymywanie zapasów obowiązkowych surowca przez przedsiębiorstwa dostarczające dla nich gaz.

 Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Wydział Prasowy.


2011-08-09

Jakie oddziaływanie ma masa pofermentacyjna na glebę?

Pozostałość pofermentacyjna ma  swoje szczególne właściwości. Wielką zaletą dla rolnictwa i właścicieli pól jest znikome obciążenie odorami, ponieważ  brzydko pachnące materiały zostają całkowicie rozłożone podczas procesu fermentacji. Podczas fermentacji materiały organiczne zostają rozłożone do metanu i tlenku węgla. Ekspresowe przedostawanie się do gleby nawozu pofermentacyjnego, a przez to lepsza jakość roślin stanowi pozytywny efekte nawożenia osadem pofermentacyjnym. Zaletą jest również wyższy niż w „normalnej” gnojowicy udział azotu w formie amoniaku. Ten może zostać szybciej przyjęty przez rośliny.

W przeprowadzonych na wniosek rządu Górnej Austrii badaniach w mieście Freiland okazało się, że pola, które przez kilkanaście lat były zaopatrywane w nawóz z biomasy wykazały wyższą aktywność dżdżownic, niż pola porównawcze, które były nawożone mineralnie. Zwrócono uwagę, że różnorodność organizmów żyjących w glebie zaopatrywanej w nawóz z pozostałości pofermentacyjnej była wyższa. Szczególnie pobudzenie aktywności dżdżownic stanowi podstawę do długotrwałego otrzymywania próchnicy i spulchniania struktury gleby.  

 


2011-08-04

Czym jest pozostałość pofermentacyjna?

Pozostałością pofermentacyjną określa się zarówno frakcję płynną jak i stałą sfermentowanej biomasy w biogazowni.

Podczas fermentacji mikroorganizmy rozkładają materiał organiczny i zamieniają go na biogaz. To co nie zostanie przerobione na biogaz jest właśnie pozostałością pofermentacyjną zwaną również osadem pofermentacyjnym czy pofermentem. Masa ta po procesie fermentacji zawiera znaczne ilości dostępnego w roślinach azotu, jak również fosforu, kalcjum, siarki i mikroelementów. Poferment jest zatem znakomitym nawozem organicznym – gdy jest niezanieczyszczony. Skład substancji odżywczych może wahać się w zależności od zastosowanych substratów.

Po procesie fermentacji osad pofermentacyjny jest następnie przechowywany w magazynie pofermentacyjnym, który jest gazoszczelnie pokryty. Gdy zbiornik jest pełny, jego zawartość jest rozwożona na polach, na których później ponownie wyrosną substraty do biogazowni, bądź pożywienie dla bydła, którego gnojowica zostaje dostarczona do biogazowni. Proces ten jest zatem zamkniętym obiegiem substancji odżywczych.

Aby podnieść wydajność transportową w stosunku do zawierającego znaczną ilość wody osadu pofermentacyjnego, osad ten zostaje najpierw osuszony. Dzieje się to zazwyczaj za pomocą ciepła wytworzonego z biogazu.

Po wysuszeniu pozostałości pofermentacyjnej można z niej wyprodukować pelet, który budzi coraz większe zainteresowanie dzięki swoim właściwościom. Można nim ogrzać dom lub mieszkanie bez dodatkowego obciążania środowiska zanieczyszczeniami, gdyż produkt ten jest neutralny jeśli chodzi o emisję CO2 (tzw. zerowa emisja). Oznacza to, że dostarczyciele peletu, czyli substraty – miały w sobie właśnie tyle CO2, ile się znowu wytworzyło podczas fermentacji.

Pelet charakteryzuje się również wysoką wartością energetyczną i niską zawartością pierwiastków ciężkich w popiole, a przy jego produkcji nie powstają żadne dodatkowe odpady. Na polskim rynku peletu, choć to jeszcze bardzo młody rynek – rośnie zainteresowaniem tym produktem: zarówno jego wytwarzaniem, jak i wykorzystaniem.


Wraz z rozwojem wynku peletu rozwija się rynek urządzeń grzewczych. Producenci urządzeń przeznaczonych do spalania peletu z biomasy proponują łatwe w obsłudze, bądź całkowicie zautomatyzowane piece. Dzięki tym urzadzeniom pelet ma podwójną wydajność w stosunku do węgla, choć między jednym i drugim nie występuje znaczna różnica cenowa. Niewielką ilość popiołu, który pozostaje po spaleniu peletu można wykorzystać jako nazwóz mineralny. Takie instalacje, a także rozwiązanie ogrzewania domu peletem są wykorzystywane w Austrii, Danii czy Skandynawii. Producenci, którzy odkryli możliwości peletu zaskakują nas coraz to nowymi nowinkami technicznymi takimi jak kominek czy grill na pelet, oznacza to tylko tyle, iż europejski rynek peletu będzie się coraz bardziej rozwijał.


2011-07-29

Zakończenie projektu „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym?

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu pt. „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

W ramach przedsięwzięcia sporządzono dokumenty oraz analizy, które ułatwią naszej spółce pozyskanie zewnętrznego finansowania. Projekt odbył się zgodnie z umową nr UDA-POIG.03.03.02-00-087/10-00, przedłożono także do oceny końcowe rozliczenie inicjatywy.

 

Obecnie spółka jest gotowa do pozyskania zewnętrznego inwestora, więc zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, firmy oraz instytucje do zapoznania się zarówno z naszą dokumentacją, jak i misją oraz celami naszej spółki. 

 

PROJEKT WSPÓFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJUREGIONALNEGO „DOTACJE NA INNOWACJE”


2011-07-25

Kolorowe certyfikaty

Według prawa energetycznego potwierdzeniem wyprodukowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w wysokosprawnej kogeneracji, czyli kogeneracji, w której zarówno energia cieplna jak i elektryczna zostają całkowicie zużyte – są certyfikaty pochodzenia owej energii. Obowiązek przedłożenia takiego świadectwa prezesowi URE spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które sprzedaje energię elektryczną.

Rodzaj wsparcia (kolor certyfikatu) zależny jest od mocy i źródła energii

 

Świadectwa pochodzenia dla OZE

  • zielone certyfikaty – są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. Są to instalacje które wytwarzają energię elektryczną z biogazu powstałego z biomasy(biogazownie) lub podczas oczyszczania ścieków, z biogazu wysypiskowego jak również te instalacje, które wykorzystują promieniowanie słoneczne (kolektory), wiatr (farmy wiatrowe), źródła geotermalne, fale lub prądy morskie.
  • brązowe certyfikaty  - to świadectwa, które potwierdzają wytworzenie biogazu. Biogaz definiowany jest jako gaz powstały w procesie fermentacji metanowej surowców pochodzenia rolniczego. Jeżeli jednak biogaz zostanie przetworzony w prąd – proces ten zakwalifikuje się do grupy zielonych certyfikatów.
  • żółte certyfikaty – świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji opalanej paliwami gazowymi (np. gaz ziemny wosokometanowy lub zaazotowany, biogaz i inne rodzaje gazu palnego) lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1MW. 
  • fioletowe certyfikaty – dotyczą instalacji opalanych metanem (pozyskanym z kopalń)  lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy. Biogaz wytworzony w oczyszczalni ścieków lub na wysypisku śmieci kwalifikowany jest do grupy fioletowych certyfikatów.
  • czerwone certyfikaty – dla energii elektrycznej wyprodukowanej w innych jednostkach kogeneracyjnych o mocy powyżej 1MW, opalanych innymi paliwami niż biogaz, paliwa metanowe czy gazowe.

Od dn. 11 marca 2010 istnieje możliwość uzyskania kilku różnych certyfikatów dla jednej instalacji np. jednostka o mocy mniejszej niż 1MW  (żółty certyfikat) wytwarzając tym samym biogaz kwalifikuje się do grupy certyfikatów brązowych. 


2011-07-14

„Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych?

W kwietniu 2011 Ministerstwo Gospodarki wydało „Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych”, który po części analizuje obecną sytuację branży biogazowej na polskim rynku, jak i opisuje jak wygląda przebieg procesu administracyjnego i inwestycyjnego . Opisane są tu wszystkie zagadnienia związane z biogazownią  - dostępne technologie, wymagania substratowe, proces fermentacji, a także statystyki, analizy, opis potrzebn ych dokumentów, decyzji i pozwoleń, charakterystyka kilku przykładowych biogazowni  w Polsce, itd.

Z przedstawionej w Przewodniku statystyki Instytutu Energetyki Odnawialnej na temat substratów do planowanych bioelektrowni metanowych wynika, iż najbardziej popularnymi są: odpady z gorzelni (28%), kiszonka kukurydzy  (26%), odpady z przemysłu owocowo warzywnego (17%), odpady poubojowe (13%), odpady kurze (7%), gnojowica świńska bądź bydlęca (7%), substraty z przemysłu mleczarskiego (2%).

Najczęściej stosowana jest kukurydza w postaci kiszonki. Wynika to z tego, iż można ją długo magazynować, charakteryzuje się dużą wydajnością biogazową, nie trzeba dużych nakładów finansowych, by ją pozyskać i również nie trzeba zmieniać dotychczasowej metody uprawiania roślin.

Kiszonkę można podzielić na dwie odmiany: wczesną (zbieraną przy 33% s.m.) i późniejszą (zbieraną przy 27,5% s.m.) W pierwszej odmianie rolnik uzyskuje plon 16,6t/ha przy 50t/ha świeżej masy, zaś w przypadku drugiej odmiany – późniejszej – plonu jest o 4% więcej (17,2 t/ha przy 62,5t/ha).Większy plon potrzebuje więcej powierzchni magazynowej nawet o 25%. Również wymaga on większej ilości nawozu i wody, poza tym późniejsze uprawy odznaczają się mniejszymi plonami, co oznacza, że nie zapewnia on takiej wydajności jak odmiana wczesna.

Okazuje się, ze poza odpadami rolniczymi przyszli inwestorzy zainteresowani są substratami pochodzenia zwierzęcego, a więc odpadami poubojowymi. Procedura administracyjna dla instalacji z takim wsadem jest znacznie dłuższa niż w przypadku odpadów rolniczych i znacznie trudniejsza do przejścia. Przewodnik przytacza przykład naszych zachodnich sąsiadów gdzie zakłady przetwórstwa mięsnego posiadają własne instalacje do higienizacji i rozdrabniania odpadów, a substrat wyjściowy to substrat wysokiej jakości. Jednak nie wszystkie zakłady są tak dobrze wyposażone w naszym kraju, tak więc zastosowanie odpadów poubojowych mogłoby wymagać dodatkowych instalacji higienizacji i sterylizacji  w biogazowni, a to dla inwestora oznacza z jednej strony wzrost kosztów o ok.30%, a drugiej – większą wydajność biogazową substratów. 


2011-07-01

Realizacja projektu „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym?

 

 W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą realizacji projektu pt. „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (nr umowy: UDA-POIG.03.03.02-00-087/10-00).

 

Projekt realizujemy od 1 lutego 2011 r., a jego zakończenie planowane jest na dzień 29 lipca 2011 r. W ramach przedsięwzięcia przygotowywane są dokumenty oraz analizy, które pomogą nam pozyskać zewnętrznego inwestora, w skład których wchodzą: biznes plan wraz z załącznikami, wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, kompleksowa analiza ryzyka, teazer i prezentacja, wariantowa analiza opłacalności inwestycji, projekcja finansowa i analiza wrażliwości, strategia marketingowa i strategia rozwoju przedsiębiorstwa oraz analiza efektywności inwestycji pod względem wytwarzana w jednym projekcie technologicznym energii elektrycznej i energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 

 

PROJEKT WSPÓFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZUROZWOJU REGIONALNEGO „DOTACJE NA INNOWACJE”


2011-05-18

PRAWDA CZY FA?SZ?

 „Poprzez uprawę roślin energetycznych tworzą się pustynie rolnicze i niszczy się różnorodność gatunkowa”

FA?SZ!

Rośliny energetyczne są wiele obiecującą możliwością, by ekologicznie wzbogacić  ubogi w gatunki krajobraz rolniczy.

Biogazownie mogą ‘strawić’ szeroką gamę różnego rodzaju roślin energetycznych: zarówno kukurydza i inne rodzaje pszenicy, proso, trawy, słoneczniki jak również stare nasiona olejne obok gnojowicy, obornika itp. są wykorzystywane w procesie wytwarzania prądu i ciepła.

Podczas gdy w produkcji spożywczej i pasz dominuje kilka roślin, wejście na rynek biogazowy oznacza większą różnorodność gatunkową: np. duża ilość upraw rzepaku do produkcji biodiesla rozładowuje nieurozmaiconą produkcję płodozmianu pszenicy.

Zarówno obrońcy przyrody jak i rolnicy są zgodni: rośliny energetyczne mogą stanowić dodatkową ekologicznie wartość dla natury i środowiska. Kształtują one takie rolnictwo, które zamyka ich przepływ substancji organicznych jak i dopasowuje rodzaj uprawy do lokalnego obszaru naturalnego.

Wiele przemawia za tym, iż poprzez rośliny energetyczne można przeforsować ekologicznie sensowne koncepcje upraw: różnorodność roślin energetycznych tworzy różnorodność gatunków. Dzięki urozmaiconym płodozmianom mogą zostać osiągnięte wyższe zyski biogazu. Względnie niewymagające rośliny energetyczne potrzebują – przy odpowiednio dopasowanym sposobie upraw – mniej nawozu i środków do ochrony roślin.  Bogata struktura szybko rosnących plantacji i zagajników oferuje przede wszystkim ptakom i owadom przestrzeń do życia i jednocześnie lepiej zapobiega erozji gleby.

Bioenergia i uprawa roślin energetycznych daje szansę na lepsze ukształtowanie rolnictwa w przyszłości pod względem ekologicznym.

Podczas gdy wcześniej ścięte rośliny składowano jako kompost, co było rzeczą kosztowną, dziś jest to dający zyski substrat nadający się do produkcji biogazu. 


2011-05-18

Czas na zmiany w energii

Stale zmieniający się klimat, malejące zapasy ropy naftowej i gazu zmuszają do poszukiwania nowych źródeł energii. W ciągu jednego dnia społeczeństwo zużywa 10 mln ton ropy naftowej, 12,5mln t węgla kamiennego i 7,5mld m3 gazu ziemnego. Oznacza to, że w ciągu kilkuset lat zapasy te zaczną się wyczerpywać.


Diagnozy ekspertów nie są optymistyczne. Ziemia się przegrzewa, ponieważ 800 milionów samochodów wydala dwutlenek węgla, a elektrownie na całym świecie emitują do atmosfery miliardy ton gazów cieplarnianych. Ponadto co godzinę wycina się tysiąc hektarów lasów deszczowych, by zrobić miejsce dla plantacji soi i palm. Jeśli nic się nie zmieni, eksperci przewidują, iż emisje dwutlenku węgla do atmosfery wzrosną do roku 2015 o 2/3. Tylko przełom w dziedzinie energii może zahamować te stale postępujące zmiany klimatyczne. Nowe technologie pozwalają na to by w przyszłości znacznie zmniejszyć udział ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu w wytwarzaniu energii. Obecnie na ziemi żyje 6,5 mld ludzi Według prognoz do roku 2020 liczba ta może wzrosnąć nawet do 8,2  mld. Zapotrzebowanie na energię będzie wtedy o 53% większe.. Biorąc pod uwagę, że to właśnie energia zapewnia stały wzrost dobrobytu, bezpieczeństwo energetyczne społeczeństwa będzie miało w przyszłości znaczenie kluczowe.

Prawie wszystkie kraje europejskie podejmują dziś działania by wytwarzać metan z zasobów biogennych. Szczególną uwagę zwraca się na wykorzystanie odpadów, gdyż to właśnie w nich drzemie ogromny potencjał energetyczny. Według badań Instytutu do spraw Energetyki i Środowiska  w Lipsku do roku 2020 zużyty gaz ziemny w Europie będzie można  całkowicie zastąpić biometanem. Obecnie państwa europejskie zużywają rocznie prawie 500 mld m3 gazu ziemnego. Wesdług wytycznych Unii Europejskiej do 2020 r. 20% wytworzonej energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeł energii, a biomasa powinna stanowić 20% źródeł zielonej energii.

 

W Polsce funkcjonuje obecnie 130 biogazowni, których łączna moc wynosi blisko 77 MW. Znaczna ich część  wytwarza biogaz z osadów ściekowych i wysypisk śmieci, a pozostałe wykorzystują odpady rolnicze. Zdaniem ekspertów na polskim rynku prawie 300 projektów o łącznej wartości ok. 9 mld zł jest w fazie przygotowawczej, a  1/3 – 1/5 ma duże szanse na realizację w ciągu najbliższych dwóch lat.


Wiele firm technologicznych w Polsce ma ambitne plany budowy nowych projektów bioelektrowni metanowych. Pomimo tego, że daleko nam jeszcze do osiągnięć naszych niemieckich sąsiadów, którzy wybudowali już 3750 biogazowni o łącznej mocy 650 MW, to zainteresowanie wytwarzaniem biogazu wielu dużych koncernów świadczy o tym, że polski rynek biogazowy staje się coraz bardziej atrakcyjny.

 

Jako dowód zaangażowania krajów europejskich w wykorzystanie energii odnawialnych może posłużyć położone we Francji miasto Lille. Francja jako jedno z pierwszych państw w Europie  stworzyła ustawę wspomagającą produkcję biogazu, a aktualnie w Lille ok. 100 autobusów napędzanych jest biometanem. W Finlandii natomiast ponad 14 000 pojazdów używa biogazu jako paliwa. Stanowi to 19% wyprodukowanego w całym kraju biogazu, który pochodzi z beztlenowej fermentacji 100.00t odpadów rocznie. Bezpośrednio przy biogazowni w Finlandii znajduje się zajezdnia autobusowa. Wartość projektu, finansowanego w znacznej części przez gminę, szacuje się na 75 mln euro. Projekt ma służyć jako przykład wykorzystania energii odnawialnej w komunikacji miejskiej, a także pokazywać jedną z możliwości wykorzystania biogazu.

 

Potencjał wykorzystania biogazu jest ogromny. W Polsce „boom biogazowy” dopiero się zaczyna i na projekty takie jak we Francji czy Niemczech trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Jednak rozporządzenia europejskie i założenia prawa energetycznego zobowiązują nas do działań mających na celu wytwarzanie zielonej energii, na czym skorzysta zarówno sektor rolniczy jak i gospodarczy
Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności